Najpopularniejsze kryteria oceny pracowniczej

(3 min czytania)
Systematycznie przeprowadzana ocena pracowników sprzyja rozwojowi poszczególnych członków zespołu, pozytywnie wpływa także na funkcjonowanie całej organizacji. Pracodawcy, którzy ją dokonują, stosują z góry określone kryteria oceny pracowniczej. W praktyce najczęściej biorą oni pod uwagę czynniki zaliczane do czterech kategorii (kwalifikacyjne, osobowościowe, efektywnościowe oraz behawioralne) – zobacz, co warto wiedzieć na ten temat!

Z artykułu dowiesz się:

  • Czym jest system ocen pracowniczych

  • Jakie są kryteria oceny pracownika

  • Czemu służy karta oceny pracownika

Czym jest system ocen pracowniczych?

System oceny pracowniczej jest kompleksowym narzędziem przeznaczonym do formalnego weryfikowania ilościowych oraz jakościowych aspektów pracy wykonywanej przez jednostkę. Kluczowe elementy tego systemu to: precyzyjnie wytyczone cele, zrozumiałe dla wszystkich zasady, jednoznaczne kryteria oceny pracowniczej, wyodrębnione metody i techniki oceniania oraz zaplanowana z wyprzedzeniem częstotliwość przeprowadzania ocen.

Procedura oceniania ma być obiektywna, sprawiedliwa, rzetelna i funkcjonalna, a sam system okresowych ocen pracowniczych powinien zostać skrojony na miarę potrzeb firmy, w jakiej docelowo ma obowiązywać. Głównym celem ewaluacji, której fundament stanowią odpowiednio dobrane kryteria oceny pracowniczej, jest zwiększenie skuteczności procesu zarządzania zasobami ludzkimi.

Więcej o ocenach okresowych i przykładach znajdziesz w artykule: https://carrotspot.com/blog/ocena-pracownicza-przyklady

Jakie są kryteria oceny pracownika?

Opracowując i wdrażając idealny dla konkretnej organizacji system oceniania kadry pracowniczej, należy uwzględnić następujące kryteria oceniania pracowników:

  • kryteria kwalifikacyjne – dotyczące wiedzy, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, predyspozycji, kompetencji, umiejętności oraz ukończonych szkoleń i kursów,

  • kryteria osobowościowe – mające związek z typowymi dla danej osoby indywidualnymi cechami charakteru (np. kreatywnością, odpowiedzialnością, czy odpornością na stres),

  • kryteria efektywnościowe – odnoszące się do ilości, jakości oraz terminowości zadań wykonywanych w związku z zajmowanym stanowiskiem,

  • kryteria behawioralne – wskazujące na przyjmowane przez pracownika postawy (np. lojalność, profesjonalizm w działaniu, stosunek do klientów, czy gotowość do rozwoju zawodowego).

Czemu służy karta oceny pracownika?

Karta oceny pracownika jest formularzem, w którym przełożony zamieszcza najważniejsze informacje o ocenie (pozytywnej lub negatywnej), jaka została przyznana zatrudnionemu za dotychczas wykonywaną przez niego pracę. Najczęściej przyjmuje postać opisową albo opiera się na skali punktowej. Dane z tego arkusza pozwalają stwierdzić, czy konkretna osoba spełnia oczekiwania i osiąga zadowalające wyniki (funkcja ewaluacyjna), ponadto pomagają one wytyczyć ścieżkę dalszej kariery (funkcja rozwojowa). Niejednokrotnie jest to również punkt wyjścia do dokonania zmian kadrowych (zwolnienia lub awansowania pracownika), a także bodziec przyczyniający się do wzrostu poziomu motywacji w zespole.

Proces ocen okresowych może być naprawdę lekki i przyjemny a przede wszystkim przynoszący korzyści organizacją oraz pracownikom. Aby poznać nowe, proste i zwinne podejście do procesu ocen okresowych zapraszam do artykułu: https://carrotspot.com/blog/carrotspot-agile-assessment-model-caam-czyli-zwinne-i-elastyczne-podejscie-do-ocen-okresowych-pracownikow

Arkadiusz Kamiński
Arkadiusz Kamiński
HR Services & Carrotspot LAB Lead
Z wykształcenia psycholog społeczny. Ekspert ds. budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, certyfikowany asesor (AC/DC) oraz HRBP. Wykładowca SWPS, wieloletni manager i dyrektor dopowiadający za procesy personalne. Od ponad 10 lat badacz organizacji i postaw pracowników. Zwolennik wykorzystywania narzędzi psychometrycznych w HR. Swoje bogate doświadczenie wykorzystuje kierując zespołem badawczym i rozwijając platformę Carrotspot w aspektach z obszaru HR i People Analytics. Prywatnie wielbiciel sportów ekstremalnych.