Najpopularniejsze kryteria oceny pracowniczej

Systematycznie przeprowadzana ocena pracowników sprzyja rozwojowi poszczególnych członków zespołu, pozytywnie wpływa także na funkcjonowanie całej organizacji. Pracodawcy, którzy ją dokonują, stosują z góry określone kryteria oceny pracowniczej. W praktyce najczęściej biorą oni pod uwagę czynniki zaliczanie do czterech kategorii (kwalifikacyjne, osobowościowe, efektywnościowe oraz behawioralne) – zobacz, co warto wiedzieć na ten temat!

Czym jest system ocen pracowniczych?

System oceny pracowniczej jest kompleksowym narzędziem przeznaczonym do formalnego weryfikowania ilościowych oraz jakościowych aspektów pracy wykonywanej przez jednostkę. Kluczowe elementy tego systemu to: precyzyjnie wytyczone cele, zrozumiałe dla wszystkich zasady, jednoznaczne kryteria oceny pracowniczej, wyodrębnione metody i techniki oceniania oraz zaplanowana z wyprzedzeniem częstotliwość przeprowadzania ocen.

Procedura oceniania ma być obiektywna, sprawiedliwa, rzetelna i funkcjonalna, a sam system okresowych ocen pracowniczych powinien zostać skrojony na miarę potrzeb firmy, w jakiej docelowo ma obowiązywać. Głównym celem ewaluacji, której fundament stanowią odpowiednio dobrane kryteria oceny pracowniczej, jest zwiększenie skuteczności procesu zarządzania zasobami ludzkimi.

Jakie są kryteria oceny pracownika?

Opracowując i wdrażając idealny dla konkretnej organizacji system oceniania kadry pracowniczej, należy uwzględnić następujące kryteria oceniania pracowników:

  • kryteria kwalifikacyjne – dotyczące wiedzy, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, predyspozycji, kompetencji, umiejętności oraz ukończonych szkoleń i kursów,

  • kryteria osobowościowe – mające związek z typowymi dla danej osoby indywidualnymi cechami charakteru (np. kreatywnością, odpowiedzialnością, czy odpornością na stres),

  • kryteria efektywnościowe – odnoszące się do ilości, jakości oraz terminowości zadań wykonywanych w związku z zajmowanym stanowiskiem,

  • kryteria behawioralne – wskazujące na przyjmowane przez pracownika postawy (np. lojalność, profesjonalizm w działaniu, stosunek do klientów, czy gotowość do rozwoju zawodowego).

Czemu służy karta oceny pracownika?

Karta oceny pracownika jest formularzem, w którym przełożony zamieszcza najważniejsze informacje o ocenie (pozytywnej lub negatywnej), jaka została przyznana zatrudnionemu za dotychczas wykonywaną przez niego pracę. Najczęściej przyjmuje postać opisową albo opiera się na skali punktowej. Dane z tego arkusza pozwalają stwierdzić, czy konkretna osoba spełnia oczekiwania i osiąga zadowalające wyniki (funkcja ewaluacyjna), ponadto pomagają one wytyczyć ścieżkę dalszej kariery (funkcja rozwojowa). Niejednokrotnie jest to również punkt wyjścia do dokonania zmian kadrowych (zwolnienia lub awansowania pracownika), a także bodziec przyczyniający się do wzrostu poziomu motywacji w zespole.