Systemy motywowania pracowników – jak zachęcić zespół do efektywnej pracy?

System motywacyjny w firmie jest obowiązującym w danym miejscu pracy zestawem wzajemnie powiązanych ze sobą instrumentów, które stosuje się, aby podnieść motywację pracowników. Wykorzystywane w jego ramach motywatory mogą mieć charakter finansowy (materialny) lub pozafinansowy (niematerialny). Dobry system motywacji pracowników to czynnik wyróżniający konkretną organizację na tle konkurencji w branży, doceniany przez zatrudnionych, jak i przyciągający uwagę osób poszukujących nowej pracy.

Z artykułu dowiesz się:

 • Jakie są podstawowe zasady systemu motywacyjnego

 • Jakie są główne cele systemu motywacyjnego

 • Jak wygląda proces budowy systemu motywacyjnego

W praktyce znaczenie takiej strategii jest nie do przecenienia, dlatego błędem byłoby ignorowanie potencjału drzemiącego w narzędziach podnoszących zaangażowanie pracowników w wykonywanie zawodowych obowiązków. Jak zaplanować i zaimplementować system motywacji, aby wzbudzić i podtrzymać wysoką motywację w zespole? Podpowiadamy!

Podstawowe zasady systemu motywacyjnego

Idealny system motywacyjny pracowników charakteryzuje się określonymi cechami. Jest przemyślany, racjonalny, logiczny, kompleksowy, spójny wewnętrznie, elastyczny, zrozumiały przez odbiorców, akceptowany, prosty w obsłudze, ale też zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz misją i wizją organizacji, w której funkcjonuje.

Warto zadbać, aby system motywacji pracowników opierał się na następujących zasadach:

 • indywidualizacja w podejściu do każdego zatrudnionego,

 • konkretność w zakresie stosowania kryteriów oceny, które mają być ujednolicone i precyzyjnie zdefiniowane,

 • systematyczność w udzielaniu pracownikom feedbacku oraz zauważaniu ich dokonań i nagradzaniu za nie,

 • kompleksowość polegająca na stosowaniu zróżnicowanych motywatorów,

 • naukowość sprowadzająca się do nieustannego poszerzania wiedzy z zakresu motywowania oraz doskonalenia wykorzystywanych metod działania.

Jakie są główne cele systemu motywacyjnego?

Podstawowym celem systemów motywacyjnych w firmach jest wzrost indywidualnej i grupowej motywacji, prowadzący do sukcesu jednostek, ale też całej organizacji. Oprócz tego można wskazać jeszcze cele szczegółowe, do których zalicza się między innymi:

 • optymalne wykorzystywanie potencjału, jakim dysponują pracownicy,

 • zwiększenie efektywności zespołu, a co za tym idzie – osiąganie większych zysków,

 • identyfikacja zatrudnionych z działaniami podejmowanymi przez przedsiębiorstwo,

 • pozyskanie oraz utrzymanie wartościowych pracowników w organizacji (mniejsza rotacja),

 • wspieranie w realizacji strategicznych planów,

 • mobilizowanie do większej aktywności i kreatywności,

 • zachęcanie do uczciwości i lojalności względem pracodawcy,

 • motywowanie do rozwoju zawodowego,

 • wzmacnianie pożądanych zachowań,

 • kreowanie przyjaznego środowiska pracy.

Ustalając cele przyświecające systemom motywowania pracowników należy każdorazowo kierować się koncepcją SMART, zgodnie z którą sformułowane założenia mają być: skonkretyzowane, mierzalne, osiągalne, istotne oraz określone w czasie.

Proces budowy systemu motywacyjnego – jak wygląda krok po kroku?

Tworzenie systemu motywowania oraz wdrożenie go w konkretnym przedsiębiorstwie to złożony i czasochłonny proces, składający się z kilku etapów następujących po sobie w odpowiedniej kolejności:

Pierwszy krok – określenie najważniejszych celów, jakie chce się osiągnąć poprzez wprowadzenie systemu motywowania pracowników.

Drugi krok – identyfikacja oraz analiza aktualnych potrzeb odbiorców, czyli pracowników zatrudnionych w danej firmie (informacje te zdobywa się w wyniku przeprowadzania anonimowych ankiet lub podczas indywidualnych rozmów).

Trzeci krok – opracowanie niezbędnej dokumentacji (instrukcji i regulaminów), zatwierdzenie jej przez uprawnione do tego organy oraz zakomunikowanie pracownikom treści stworzonych ustaleń.

Czwarty krok – przeprowadzenie szkoleń z zakresu motywowania, skierowanych głównie do kadry kierowniczej.

Piąty krok – zastosowanie narzędzi motywacyjnych w praktyce oraz weryfikacja ich skuteczności i wprowadzenie ewentualnych poprawek.

System motywacji pracowników – podsumowanie

Mądre zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzyjające rozwojowi jednostek i pozwalające na efektywną realizację założeń konkretnej organizacji, jest możliwe, jeśli doceni się potencjał, jaki drzemie w starannie zaprojektowanych oraz poprawnie wdrożonych systemach motywacyjnych. Już teraz wprowadź tę strategię w swojej firmie, aby utrzymać wysoki poziom zaangażowania u członków zespołu i zachęcić ich do skoncentrowania się na kluczowych aktywnościach podejmowanych w miejscu pracy. Sprawnie działający system motywacyjny w firmie to doskonała inwestycja w przyszłość.

Arkadiusz Kamiński
Arkadiusz Kamiński
HR Services & Carrotspot LAB Lead
Z wykształcenia psycholog społeczny. Ekspert ds. budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, certyfikowany asesor (AC/DC) oraz HRBP. Wykładowca SWPS, wieloletni manager i dyrektor odpowiadający za procesy personalne i analizy. Od ponad 10 lat badacz organizacji i postaw pracowników. Zwolennik wykorzystywania narzędzi psychometrycznych w HR. Swoje bogate doświadczenie wykorzystuje kierując zespołem badawczym i rozwijając platformę Carrotspot w aspektach z obszaru HR, People Analytics oraz UX Research. Prywatnie wielbiciel sportów ekstremalnych.