Wsparcie dla działów HR

(9 min czytania)
Wiedza na temat organizacji i jakości zarządzania. Identyfikacja istotnych obszarów realnie wpływających na osiąganie celów biznesowych. Możliwość redukcji kosztów i oszczędność czasu to tylko kilka korzyści, które daje CMVI.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest narzędzie CMVI i do czego można je wykorzystać.

 • Co mierzy CMVI i z jakiego powodu akurat te zmienne.

 • Do czego służy CMVI w wersji pełnej, a kiedy zastosować wersję skróconą (short).

 • Jak przeprowadzić badanie CMVI.

 • Co dalej, czyli jak wykorzystać wyniki CMVI.

Potrzeba podejmowania decyzji na podstawie sprawdzonych informacji jest nie tylko ważna z perspektywy życia codziennego większości ludzi, ale to przede wszystkim istotny czynnik wpływający na funkcjonowanie i sukcesy wielu biznesów i firm. Zawsze kiedy podejmujemy decyzje staramy się odnosić do sprawdzonych danych, do faktów i dowodów potwierdzających lub usprawiedliwiających nasze wybory.

Kiedy jesteśmy na zakupach, często sugerujemy się opiniami innych, najczęściej znajomych i rodziny. Wielu z nas ceni sobie możliwość korzystania z rad bliskich ale czy zawsze jesteśmy zadowoleni z tak podjętych decyzji? Część z nas lubi z kolei podejmować decyzje oparte o precyzyjnie wyselekcjonowane dane. Kto z nas nie ma znajomego słynącego z tego, że nawet najmniejszy zakup poprzedza dokładną analizą rynku, robieniem zestawień i analizowaniem szczegółowych parametrów danego produktu.

Wyrabiając sobie opinie na dany temat ważne są zwłaszcza argumenty merytoryczne. Nie to, kto co obiecuje, ale jak uzasadnia swoje stanowisko oraz jakie są konkretne i rzetelne przesłanki. Takie właśnie jest narzędzie CMVI. Powstało w wyniku zebrania opinii od ekspertów z różnych dziedzin (biznes, hr, psychologia), które następnie poddano szczegółowej analizie statystycznej. Dzięki temu zyskaliśmy pewność, że nie tylko mierzy to, czego od niego oczekujemy i ma rzeczywisty wpływ na cele biznesowe i kluczowe wskaźniki HR w organizacjach, ale również wyniki pomiaru są rzetelne. Firmy i decydenci otrzymują narzędzie, dzięki któremu podejmowane przez nich decyzje stają się znacznie mniej ryzykowne. Czym jest zatem CMVI?

Czym jest narzędzie CMVI i do czego można je wykorzystać.

CMVI (Carrotspot Motivation Value Index) jest narzędziem służącym do pomiaru zadowolenia, zaangażowania i motywacji pracowników, mającym docelowo wspierać optymalizację procesów zarządzania w przedsiębiorstwach. Opiera się na szerokich podstawach teoretycznych, nawiązujących do badań relacji pomiędzy satysfakcją pracowników, a efektywnością ich rzeczywistego działania w środowisku pracy. Narzędzie diagnostyczne CMVI jest stworzone zgodnie ze standardem psychometrycznym konstruowania narzędzi diagnostycznych.

W procesie konstrukcji CMVI odwołano się zarówno do podejścia teoretycznego, w którym punktem wyjścia jest teoria naukowa, jak i empirycznego, wychodzącego naprzeciw potrzebom praktyki, które zidentyfikowane zostały w toku badań jakościowych.

Takie badania realizowaliśmy z udziałem naukowców zajmujących się psychologią pracy oraz praktyków z działów HR przedsiębiorstw - ostatecznych adresatów tworzonego przez nas rozwiązania. Przeprowadzono także konsultacje z ekspertami w formie warsztatu. Efektem integracji wiedzy teoretycznej z przesłankami opracowanymi w oparciu o dane pozyskane od ekspertów jest określenie głównych założeń CMVI.

Istotnym źródłem założeń konstrukcyjnych narzędzia CMVI była również analiza innych obecnych na rynku metod oraz rozpoznanie potrzeb potencjalnych użytkowników tego narzędzia, czyli osób pracujących na kierowniczych stanowiskach w HR. W celu lepszego rozeznania kontekstu praktycznego, w którym stosowane jest CMVI, zrealizowano serię wywiadów indywidualnych (IDI) z udziałem ekspertów.

Szczegółowo o tym w kolejnych artykułach od Carrotspot Lab na carrotspot.com

Co mierzy CMVI i z jakiego powodu akurat te zmienne.

Narzędzie CMVI ma strukturę modułową (skale) i odnosi się do oceny działania całej firmy oraz zespołu i jego bezpośredniego przełożonego, a także osobistych aspektów pracy i jej wpływu na życie pracownika. Taką potrzebę - rozdzielenia oceny funkcjonowania firmy z oceną zadowolenia z działania zespołu - wskazywali praktycy (eksperci HR, psycholodzy, psychometrzy, liderzy biznesowi).

Carrotspot Motivation Value Index (CMVI) jako narzędzie do pomiaru zadowolenia z pracy ma charakter wszechstronny i wielowymiarowy. Dlatego też w swojej finalnej wersji CMVI pozwala opisać poziom satysfakcji, zaangażowania i motywacji pracowników w zakresie aż 16 różnych aspektów. Dotyczą one działania firmy jako całości (10 podskal), zespołu w którym dana osoba pracuje (3 podskale) oraz jej odczuć (3 podskale).

Oprócz wersji pełnej CMVI liczącej 80 pytań i tworzących 16 podskal, CMVI ma również wersję skróconą, która zawiera tylko 16 pytań. Wyniki uzyskane w CMVI wyrażone są na podskalach (jedynie w wersji pełnej) oraz skalach (Firma, Zespół, Ja) i jako wynik ogólny - zarówno w wersji pełnej jak i skróconej.

Wszystkie uzyskane wskaźniki rzetelności w narzędziu CMVI osiągnęły satysfakcjonujący poziom - alfa Cronbacha wynosi powyżej 0,70.

Dla 11 skal obliczona rzetelność wynosi nawet 0,90 lub więcej, co oznacza bardzo wysoki wskaźnik, a dla 5 skal - przekracza 0,80, co można określić jako rzetelność dobrą. Ogólnie, nieco wyższe współczynniki rzetelności osiągnięto w próbie kierowników, niż w próbie pracowników szeregowych, różnice te jednak nie są duże.

Wymiary, które bada CMVI koncentrują się między innymi wokół następujących obszarów:

 • leadership

 • wizerunek pracodawcy

 • relacje i komunikacja

 • wynagrodzenia

 • emocje

 • bezpieczeństwo

 • zaangażowanie

 • autentyczność

 • rozwój

 • sens pracy

 • wpływ i sprawczość

Do czego służy CMVI w wersji pełnej, a kiedy zastosować wersję skróconą CMVI (short).

Narzędzie w wersji pełnej umożliwia wszechstronną i pogłębioną analizę zadowolenia, zaangażowania i motywacji. Wersja skrócona pozwala na szybki i częsty pomiar typu pulse check.

Jak przeprowadzić badanie CMVI.

Badanie narzędziem CMVI odbywa się za pomocą aplikacji. Osoba badana otrzymuje link (lub loguje się) i wypełnia kwestionariusz. Czas badania jest nieograniczony, ale można założyć, że wypełnienie pełnej wersji narzędzia zajmuje ok. 10 minut, a wypełnienie wersji krótkiej ok. 2-3 minuty.

Wypełnianie kwestionariusza powinno odbywać się samodzielnie, a informacje powinny zostać zanonimizowane na poziomie zespołu/działu w danej organizacji tak, aby odpowiedzi nie można było połączyć z imieniem i nazwiskiem osoby badanej. Zapewnienie takich warunków badania podnosi poziom komfortu oraz bezpieczeństwa i w konsekwencji sprzyja większej szczerości, dlatego zalecane jest, by szczególnie zadbać o ten aspekt badania.

Pytania zadawane są w trzech kolejnych blokach - Firma, Zespół i Ja. Każda osoba badana powinna odpowiadać na pytania starając się odnieść do typowych, najczęstszych sytuacji czy odczuć. Udzielone odpowiedzi mierzą subiektywne wrażenia - nie ma tu odpowiedzi dobrych, ani złych. Żadna z odpowiedzi nie wymaga również uzasadnienia.

Pomiar CMVI ma charakter anonimowy, a jego wyniki komunikowane są przełożonym w formie zagregowanej (np. odnoszą się do całego działu). Taki zabieg pozwala na uzyskanie szczerych odpowiedzi ze strony osób badanych.

Co dalej, czyli jak wykorzystać wyniki.

Bez wątpienia przeprowadzenie badania dla samego jego zrealizowania to nie jest dobry pomysł. Niezależnie od tego, czy uzyskane wyniki w pomiarze będą poniżej lub powyżej naszych oczekiwań, należy je co najmniej zakomunikować zespołowi lub pracownikom, którzy zaangażowali się i wypełnili kwestionariusz badawczy.

Na szczęście obserwujemy wzrost świadomości zarządów i jednostek odpowiedzialnych za badania organizacyjne nie tylko w zakresie tego, jakimi parametrami powinno charakteryzować się dobre narzędzie diagnostyczne, ale również tego, co zrobić z wynikami badania i jak je komunikować w organizacji.

Możliwość uzyskania precyzyjnych i rzetelnych wyników, a także sam proces związany z realizacją badania, może przynieść wartość dodaną organizacji i być fundamentem wpływającym na kulturę organizacyjną oraz postawy pracowników.

Raport CMVI to dane wspierające strategiczną pracę zarządów, operacyjną działów HR oraz codzienną managerów. Narzędzie CMVI jest znormalizowane. Posiada również polską normalizację, dzięki czemu jego wyniki można odnieść do różnych grup np. sektor, branża, wielkość firmy, rodzaj zajmowanego stanowiska itp.

Na podstawie uzyskanych wyników możemy przede wszystkim dokonać pełnej diagnozy organizacji w zakresie kluczowych wskaźników HR ale również tych biznesowych. CMVI pokazuje nam co i jak wpływa na satysfakcję, zaangażowanie i motywację pracowników, a dzięki identyfikacji tych czynników możemy określić kluczowe zmienne budujące produktywność i efektywność naszych zespołów. Wyniki badania ujawniają, które z nich działają optymalnie, a gdzie wymagana jest korekta lub plan naprawczy.

Po badaniu CMVI organizacja otrzymuje precyzyjną mapę ze wskazanymi newralgicznymi punktami jej funkcjonowania, ale też tymi, które funkcjonują bardzo dobrze i są tzw. kompetencją mistrzowską np. na linii firma-pracownik oraz pracownik-pracownik (H2H) lub manager-pracownik. Dzięki temu zarząd albo inni właściciele biznesowi analizowanych obszarów (np. HR) nie muszą koncentrować się na wszystkich, ale wyłącznie na właściwych obszarach, które rzeczywiście wpływają na biznes i postawy pracowników. Uzyskane wyniki w badaniu pozwalają na optymalizację wydatków i osiąganie celów.

Dzięki CMVI firmy mogą także monitorować i zapobiegać powstawaniu negatywnych zjawisk takich, jak zwiększona rotacja, odpływ talentów czy absencje pracownicze. CMVI to też realne korzyści i oszczędności np. dotyczące rekrutacji pracowników.

Badanie CMVI pokazuje realne oraz aktualne potrzeby pracowników, dzięki czemu organizacje mogą precyzyjnie planować i realizować budżet oraz zmniejszać koszty pracownicze.

Zapraszamy do śledzenia bloga Carrotspot LAB, gdzie regularnie dzielimy się wiedzą i przybliżamy rozwiązania, które poprawiają jakość zarządzania we współczesnych organizacjach.

Aby dowiedzieć się, jak można wspierać osiąganie celów biznesowych oraz wpływać na zaangażowanie, satysfakcję oraz motywację pracowników w celu zwiększenia ich produktywności, odwiedź stronę carrotspot.com lub umów się na spotkanie z naszym konsultantem.

Arkadiusz Kamiński
Arkadiusz Kamiński
HR Services & Carrotspot Lab Lead
Psycholog społeczny. Ekspert ds. budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, certyfikowany asesor (AC/DC) oraz HRBP. Wieloletni manager i dyrektor odpowiadający za procesy personalnie i cykl życia pracownika w organizacji. Od ponad 10 lat badacz organizacji i postaw pracowników. Realizował wiele badań i analiz z zakresu psychologii zachowań konsumenckich. Zwolennik doktryny Evidence Based oraz wykorzystywania narzędzi psychometrycznych w HR. Obszar jego zainteresowań zawodowych skoncentrowany jest na nowych technologiach i ich zastosowaniu w funkcjonowaniu organizacji. Prowadzi projekty wykorzystujące People Analytics oraz duże zbiory danych Big Data w procesie Business Intelligence (BI). W Carrotspot Lab odpowiada za projekty badawcze, analizy i projektowanie rozwiązań wspierających biznes.
Katarzyna Żukowska
Carrotspot Lab Research Expert
Psycholog. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych ze stresem traumatycznym. Interesuje ją zwłaszcza, w jaki sposób katastrofy, traumy i kryzysy wpływają na społeczeństwo oraz funkcjonowanie jednostki. Bada także objawy wtórnego stresu traumatycznego. Wśród jej zainteresowań naukowych są również nowe technologie, a szczególnie ich wykorzystanie w psychologii. Jest członkiem interdyscyplinarnego, międzynarodowego zespołu realizującego projekt E-COMPARED, w ramach którego prowadzi badania mające na celu porównanie skuteczności leczenia oraz kosztów terapii depresji przy wykorzystaniu Internetu z leczeniem standardowym. Należy do zespołu badaczy StresLab, działającego przy Uniwersytecie SWPS, a także Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym oraz The International Society for Research on Internet Interventions. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii ogólnej i psychologii społecznej. W Carrotspot Lab odpowiada za konstruowanie narzędzi diagnostycznych oraz realizację projektów badawczych.