Satysfakcja czy Zaangażowanie Pracowników: Kluczowe Różnice Wpływające na Sukces Organizacji

(8 min czytania)
Satysfakcja i zaangażowanie pracowników to dwa kluczowe wskaźniki, które mają ogromny wpływ na efektywność i sukces organizacji. Choć często używane zamiennie, to jednak mają zupełnie różne znaczenie i implikacje. W tym artykule przyjrzymy się głębiej zarówno satysfakcji, jak i zaangażowaniu pracowników, wyjaśniając istotne różnice między nimi. Odkryj, dlaczego zrozumienie tych dwóch zmiennych może stanowić klucz do budowania trwałych i prosperujących zespołów, które przyczynią się do osiągnięcia celów organizacji.

Satysfakcja z pracy

Ogólna definicja satysfakcji zawodowej to subiektywny stan zadowolenia lub niezadowolenia pracownika wynikający z oceny różnych aspektów jego pracy, stanowiska pracy lub środowiska pracy, uwzględniający indywidualne wartości, oczekiwania i aspiracje. Satysfakcja zawodowa może wpływać na ogólną jakość życia pracownika oraz jego motywację i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

Istnieje wiele różnych definicji satysfakcji zawodowej jednak większość opisuje satysfakcje jako pewnego rodzaju stan. Różne definicje podkreślają, że satysfakcja zawodowa jest subiektywnym doświadczeniem pracownika, które wynika z oceny różnych aspektów pracy w kontekście indywidualnych wartości, oczekiwań, aspiracji oraz kontekstu.

 1. Definicja Freda Luthansa: Fred Luthans, amerykański psycholog i badacz, opisuje satysfakcję zawodową jako "ogólny stan zadowolenia lub niezadowolenia wynikający z oceny pracy, w kontekście zarówno jej aspektów pozytywnych, jak i negatywnych."

 2. Definicja Paul'a S. Goodmana: Paul S. Goodman, amerykański psycholog i badacz, definiuje satysfakcję zawodową jako "ogólny stan zadowolenia lub niezadowolenia, który wynika z oceny ogólnych aspektów pracy w kontekście indywidualnych wartości, oczekiwań i aspiracji pracownika."

 3. Definicja Thomasa S. Bateman'a i Michaela T. Crant'a: Thomas S. Bateman i Michael T. Crant, inni badacze zajmujący się psychologią organizacji, definiują satysfakcję zawodową jako "subiektywny stan emocjonalny, który wynika z oceny pracownika dotyczącej jego pracy i organizacji, w odniesieniu do indywidualnych oczekiwań i wartości."

 4. Definicja Teresa M. Amabile: Teresa M. Amabile, amerykańska psycholożka i badaczka, koncentruje się na kreatywności zawodowej. Jej definicja satysfakcji zawodowej jest związana z tym kontekstem i mówi, że jest to "stan emocjonalny, który pozytywnie wpływa na procesy myślowe i zachowanie pracownika, co prowadzi do większej kreatywności i zaangażowania w pracy."

Czynniki wpływające na satysfakcje z pracy

W kontekście satysfakcji zawodowej istnieje wiele ważnych aspektów, które mogą mieć wpływ na ogólny poziom zadowolenia pracowników:

 1. Warunki pracy: Pracownicy oczekują, że warunki pracy będą bezpieczne, higieniczne i komfortowe. Ergonomia stanowiska pracy, dostępność narzędzi i infrastruktury są istotnymi czynnikami wpływającymi na satysfakcję.

 2. Wynagrodzenie: Sprawiedliwe wynagrodzenie i korzyści pozapłacowe ( w tym benefity) są kluczowe dla satysfakcji pracowników. Pracownicy oczekują uczciwego wynagrodzenia za swoją pracę.

 3. Rozwój zawodowy: Możliwość rozwoju zawodowego, awansu i zdobycia nowych umiejętności jest istotnym czynnikiem satysfakcji. Pracownicy chcą widzieć perspektywy rozwoju w organizacji.

 4. Relacje interpersonalne: Dobre relacje z przełożonymi i współpracownikami mają wpływ na satysfakcję. Kultura organizacyjna sprzyjająca współpracy i wsparciu jest kluczowa.

 5. Zrównoważony bilans praca-życie prywatne: Pracownicy doceniają elastyczność w zarządzaniu czasem pracy, która pozwala im utrzymywać równowagę między pracą a życiem osobistym.

 6. Zrozumienie i uznawanie: Pracownicy chcą być rozumiani i doceniani za swoją pracę. Pozytywne opinie, nagrody czy słowa uznania od przełożonych mogą podnosić satysfakcję.

 7. Cele i misja organizacji: Organizacje o silnej misji i celach, które pracownicy uważają za wartościowe, mogą przyczyniać się do większej satysfakcji pracowników.

 8. Możliwość wpływu na decyzje: Pracownicy chcą mieć możliwość wyrażania swoich opinii i wpływania na decyzje dotyczące swojej pracy i organizacji.

 9. Zrozumienie roli: Jasne określenie zadań i oczekiwań wobec pracownika pomaga uniknąć niejasności i frustracji.

 10. Zdrowie psychiczne: Organizacje powinny dbać o zdrowie psychiczne pracowników, oferując wsparcie psychologiczne i tworząc atmosferę, w której można otwarcie rozmawiać o problemach.

Warto zauważyć, że to, co jest ważne w kontekście satysfakcji, może różnić się w zależności od indywidualnych preferencji i potrzeb pracowników oraz od kultury organizacyjnej. Dlatego ważne jest regularne badanie satysfakcji pracowników, aby dostosować strategie zarządzania i tworzyć środowisko pracy, które przyciąga, motywuje i zatrzymuje utalentowanych pracowników.

Zaangażowanie w pracy

Ogólnie ujmując zaangażowania w pracy to stan, w którym pracownik jest głęboko zaangażowany emocjonalnie, psychicznie i fizycznie w swoją pracę oraz dąży do osiągnięcia celów organizacji, identyfikując się z jej misją i wartościami. Zaangażowani pracownicy często przejawiają większą motywację, wydajność i lojalność wobec organizacji.

Istnieje wiele teorii i badań z zakresu zaangażowania w pracy:

 • Teoria zaangażowania w pracy (The Work Engagement Theory): Arnold Bakker i Wilmar Schaufeli.

  Ta teoria opiera się na pojęciu, że zaangażowanie w pracy wynika z interakcji między pracownikiem a jego środowiskiem pracy. Zaangażowanie w pracy jest postrzegane jako trójwymiarowy konstrukt, skupiający się na witalności, oddaniu i absorpcji w pracy. Badacze podkreślają rolę pozytywnych emocji i psychologicznego zaangażowania w osiąganiu sukcesu zawodowego.

 • Teoria psychologicznego zaangażowania w pracy (The Psychological Engagement Theory):William A. Kahn.

  William A. Kahn jest uważany za jednego z pionierów w dziedzinie badań nad zaangażowaniem w pracy. Jego teoria skupia się na tym, jak pracownicy przetwarzają swoje doświadczenia w pracy i w jakim stopniu identyfikują się z rolami, jakie pełnią w organizacji. Kahn podkreśla znaczenie pozytywnego zakotwiczenia, w którym pracownik rozumie swoją rolę i jest za nią odpowiedzialny.

 • Model Job Demands-Resources (JD-R Model):Arnold Bakker i Evangelia Demerouti.

  Ten model opisuje, że istnieją dwie główne kategorie czynników wpływających na zaangażowanie w pracy: wymagania (demandy) i zasoby. Wymagania mogą być psychiczne, fizyczne lub emocjonalne, podczas gdy zasoby obejmują wsparcie społeczne, możliwości rozwoju i kontrolę nad pracą. Zaangażowanie w pracy wynika z balansu między tymi czynnikami, a model ten podkreśla rolę zarządzania organizacyjnego w tworzeniu warunków sprzyjających zaangażowaniu pracowników.

Model Wilmana Schaufeliego: Podstawa dla Teorii Zaangażowania w Pracy

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, sukces organizacji nie zależy tylko od umiejętności i wiedzy pracowników, ale również od ich poziomu zaangażowania w pracę. Wilmar Schaufeli, uznany badacz psychologii organizacji, znany jest ze swojej teorii zaangażowania w pracy, która stanowi fundament dla zrozumienia, jak pracownicy angażują się w swoje obowiązki zawodowe. Jednak to właśnie jego model zaangażowania w pracy pozwala na bardziej szczegółowe spojrzenie na to, jakie czynniki wpływają na to ważne pojęcie.

Schaufeli zasłynął swoją teorią zaangażowania w pracy, która zakłada, że zaangażowanie to trójwymiarowy konstrukt składający się z witalności, oddania i absorpcji w pracy.

 1. Witalność (Vitality): Witalność odnosi się do pozytywnej energii i entuzjazmu, jakie pracownik wnosi do wykonywanych zadań. To uczucie pełnej zaangażowania, która napędza pracownika do efektywnego działania. Osoby zaangażowane w pracę są bardziej witalne, co wpływa na ich wydajność.

 2. Oddanie (Dedication): Oddanie to drugi wymiar zaangażowania w pracy. Odnosi się do pozytywnej identyfikacji pracownika z pracą oraz organizacją. Pracownik odczuwający oddanie jest dumny z przynależności do firmy i angażuje się w jej cele i misję.

 3. Absorpcja (Absorption): Trzeci wymiar, absorpcja, dotyczy głębokiego zaangażowania w pracę, która pochłania pracownika. W tym stanie, praca staje się tak atrakcyjna, że pracownik traci poczucie czasu i przestrzeni.

Połączenie Teorii z Modelem: Praktyczne Zastosowanie

Połączenie teorii Schaufeliego z jego modelem zaangażowania w pracy pozwala na bardziej precyzyjne zrozumienie, jakie czynniki wpływają na zaangażowanie pracowników. Witalność, oddanie i absorpcja stanowią trzy kluczowe obszary, które można mierzyć i zarządzać, aby zwiększyć zaangażowanie pracowników.

 • Zarządzanie Witalnością: Promowanie witalności pracowników można osiągnąć poprzez zapewnienie zdrowego środowiska pracy, umożliwienie dostępu do narzędzi i zasobów oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego. Programy wellness, zdrowa dieta i aktywność fizyczna mogą także przyczynić się do zwiększenia witalności pracowników.

 • Stymulowanie Oddania: Organizacje mogą stymulować oddanie pracowników poprzez wyraźne komunikowanie misji i celów firmy oraz budowanie kultury opartej na wartościach. Wprowadzanie programów rozwojowych i szkoleń może pomóc pracownikom rozwijać się zawodowo i identyfikować się z organizacją.

 • Kontrolowanie Absorpcji: Chociaż absorpcja może być postrzegana jako pozytywny wymiar, nadmierna absorpcja może prowadzić do wypalenia zawodowego. Dlatego organizacje powinny monitorować poziom absorpcji i zapewniać pracownikom narzędzia do zarządzania obciążeniem pracy.

Zaangażowanie w pracy według modelu Schaufeliego nie jest jedynie teoretycznym pojęciem. To praktyczne narzędzie, które pomaga organizacjom lepiej zrozumieć, jak pracownicy angażują się w swoje zadania. Poprzez świadome zarządzanie witalnością, oddaniem i absorpcją, firmy mogą zwiększyć zaangażowanie pracowników, co przyczyni się do osiągnięcia sukcesu organizacji.

Czynniki wpływające na zaangażowanie procowników

Oprócz czynników związanych bezpośrednio z satysfakcją pracowników, istnieje wiele innych ważnych elementów wpływających na ich zaangażowanie w pracę. Poniżej klika czynników charakterystycznych dla zmiennej jakom jest zaangażowanie:

 1. Rozwój kariery: Możliwość rozwoju zawodowego, awansu i zdobywania nowych umiejętności stanowi ważny czynnik wpływający na zaangażowanie pracowników. Perspektywa rozwoju kariery motywuje do długotrwałego zaangażowania w organizację.

 2. Autonomia i kontrola: Pracownicy cenią sobie możliwość podejmowania decyzji i kontrolowania swojej pracy. Wysoki poziom autonomii może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania, ponieważ pracownicy czują się odpowiedzialni za wyniki swojej pracy.

 3. Komunikacja i transparentność: Otwarta i skuteczna komunikacja organizacyjna jest kluczowa. Pracownicy oczekują dostępu do informacji, uczestnictwa w procesie decyzyjnym i zrozumienia celów organizacji.

 4. Wsparcie ze strony przełożonych: Kompetentni i empatyczni przełożeni mogą znacznie wpłynąć na zaangażowanie pracowników poprzez swoje umiejętności zarządzania, motywacji i wsparcia.

 5. Znaczenie misji organizacji: Pracownicy angażują się bardziej, gdy widzą, że ich praca ma znaczenie i przyczynia się do osiągnięcia celów organizacji lub społeczeństwa. Misja organizacji powinna być wyraźnie komunikowana i inspirująca.

 6. Dostęp do zasobów i narzędzi: Brak dostępu do niezbędnych zasobów i narzędzi może stanowić barierę dla efektywnej pracy i wpływać negatywnie na zaangażowanie pracowników. Zapewnienie odpowiednich środków do wykonywania pracy jest istotne.

Te obszary, obok satysfakcji, mają kluczowe znaczenie dla tworzenia środowiska pracy, które sprzyja zaangażowaniu pracowników. Inwestowanie w rozwijanie tych aspektów może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania pracowników oraz poprawy wyników organizacji.

Podstawowe różnice pomiędzy satysfakcją a zaangażowaniem

Satysfakcja i zaangażowanie pracowników to dwa różne, choć powiązane, aspekty relacji między pracownikiem a organizacją. Satysfakcja dotyczy subiektywnego odczucia zadowolenia lub niezadowolenia pracownika z pracy i warunków pracy. To, czy pracownik jest zadowolony, zazwyczaj opiera się na ocenie różnych aspektów pracy, takich jak wynagrodzenie, warunki pracy czy relacje z kolegami.

Zaangażowanie, natomiast, to głębokie zaangażowanie emocjonalne, psychiczne i fizyczne pracownika w swoją pracę oraz organizację. Pracownik zaangażowany jest zaangażowany w cele organizacji, identyfikuje się z jej misją i wartościami oraz dąży do osiągnięcia sukcesu organizacyjnego.

Podstawowa różnica polega na tym, że satysfakcja to raczej reakcja na warunki pracy, podczas gdy zaangażowanie to pozytywny stan umysłu, który wpływa na efektywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki. Zaangażowani pracownicy są zazwyczaj bardziej zmotywowani, lojalni i skłonni do wkładania dodatkowego wysiłku w pracę, co może przyczynić się do osiągnięcia sukcesu organizacji. Satysfakcja może być wynikiem zaangażowania, ale niekoniecznie prowadzi do tego samego poziomu oddania i zaangażowania w organizację.

Arkadiusz Kamiński
Arkadiusz Kamiński
HR Digital Transformation Director
Psycholog społeczny. Ekspert ds. budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, certyfikowany asesor (AC/DC) oraz HRBP. Wieloletni manager i dyrektor odpowiadający za procesy personalnie i cykl życia pracownika w organizacji. Od ponad 15 lat badacz organizacji i postaw pracowników, badacz UX. Realizował wiele badań i analiz z zakresu psychologii zachowań konsumenckich. Zwolennik doktryny Evidence Based oraz wykorzystywania narzędzi psychometrycznych w HR. Wykładowca SWPS (HR oparty na danych, Analityka HR), obszar jego zainteresowań zawodowych skoncentrowany jest na nowych technologiach i ich zastosowaniu w funkcjonowaniu organizacji. Prowadzi projekty wykorzystujące People Analytics oraz duże zbiory danych Big Data w procesie Business Intelligence (BI). W Carrotspot Lab odpowiada za projekty badawcze, analizy i projektowanie rozwiązań wspierających biznes.