Znaczenie motywacji pracowników

Motywacja pobudza pracowników do działania i osiągania celów wytyczonych samodzielnie albo wskazanych przez przełożonego. Odpowiednio zmotywowany zespół, składający się z wykształconych, wysoko wykwalifikowanych, utalentowanych i doświadczonych osób, jest tym, o czym marzy każdy szef, bez względu na to, w jakiej branży działa jego firma, czy też jaki jest zakres prowadzonej przez nią działalności. Chcesz dowiedzieć się, jakie jest w praktyce znaczenie motywacji pracowniczej? Już teraz sprawdź najważniejsze informacje na ten temat, aby stosować w przedsiębiorstwie wyłącznie najskuteczniejsze style zarządzania zasobami ludzkimi oraz udoskonalać funkcjonującą tam kulturę organizacyjną.

Motywacja pracowników a ich efektywność oraz jakość wykonywanej pracy

Efektywny proces motywowania działający w danym przedsiębiorstwie przekłada się również na lepszą jakość pracy, jaką w związku z zajmowanym stanowiskiem wykonują zatrudnione tam osoby. Pracownicy wyróżniający się wysoką motywacją korzystają z tej ogromnej siły napędowej, dlatego pracują w sposób logiczny, systematyczny i przemyślany, dobrze organizują proces realizacji powierzonych im zadań, wykazują się też większą skutecznością. Ponadto zmotywowani pracownicy są zwykle bardziej kreatywni i elastyczni, co sprawia, że potrafią oni poradzić sobie nie tylko z nieskomplikowanymi, ale też nieco trudniejszymi projektami.

Motywacja pracowników a ich przywiązanie do miejsca pracy

Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy poziomem motywacji pracowników a ich przywiązaniem do aktualnego miejsca pracy. Zaangażowane osoby są nastawione na długoterminową współpracę i nawet nie myślą o zmianie zatrudnienia, czy przejściu do konkurencji. Zmotywowany przedstawiciel kadry pracowniczej ma silne poczucie przynależności – jest lojalny oraz oddany, chce być z firmą na dobre i na złe, ponieważ ma z nią wyłącznie pozytywne doświadczenia. To sprawia, że ogranicza się rotacja pracowników, co z perspektywy organizacji jest niezwykle korzystne.

Motywacja pracowników a ich indywidualny rozwój zawodowy

Dla pracownika zaangażowanego w rozwój swojej kariery zawodowej, zdającego sobie sprawę z tego, jakie znaczenie ma motywacja, typowe jest myślenie perspektywiczne, samodyscyplina oraz aktywność. Dalekowzroczność ułatwia przewidywanie zmian na rynku pracy oraz pomaga elastycznie się do nich dostosowywać. W tym celu zmotywowany pracownik z własnej woli bierze udział w programach rozwojowych, w ramach których odbywają się różne kursy, szkolenia, warsztaty, wykłady, czy konferencje.

Dużego znaczenia nabiera tu motywacja wewnętrzna sprawiająca, że pracownikowi, który wychodzi z inicjatywą, ponieważ nie chce stać w miejscu, towarzyszy zapał do ciągłego rozwoju, pozwalający mu zaspokajać ambicje i zwiększać swoją wartość w organizacji oraz na tle konkurencji. Takie proaktywne podejście dostrzegalne właśnie u najbardziej zmotywowanych członków zespołu jest godne pochwały oraz stanowi doskonały wzór do naśladowania.

Motywacja pracowników a wellbeing i nastawienie do życia

Jeśli czynniki motywujące pracowników rzeczywiście działają, członkowie zespołu są po prostu zadowoleni ze swojego życia. To optymiści, którzy widzą świat w kolorowych barwach. Przyjazne warunki pracy pozytywnie odbijają się na ich ogólnym dobrostanie psychicznym. Dodatkowo zmotywowani pracownicy, wspierani przez pracodawców, potrafią znaleźć równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. W efekcie umieją odpoczywać, lepiej radzą sobie z rozwiązywaniem ewentualnych problemów, czy w sytuacjach stresowych, rzadko narzekają, są usatysfakcjonowani, radośni i entuzjastycznie nastawieni.

Zagrożenia wynikające z braku motywacji

Wiedząc, jakie jest znaczenie motywacji u pracowników w ich życiu zawodowym oraz prywatnym, warto uświadomić sobie również, jak duży problem stanowi nagły spadek lub całkowity brak odpowiedniego zaangażowania wśród zatrudnionych. Członkowie kadry pracowniczej są wtedy znużeni, zniechęceni, przytłoczeni, zestresowani, sfrustrowani, szybciej się męczą, mają problemy z koncentracją, przez co zwiększa się ryzyko wystąpienia u nich również innych niż spadek motywacji objawów typowych dla wypalenia zawodowego.

Przykładowe negatywne rezultaty niskiego poziomu motywacji to między innymi:

  • obniżenie wydajności,

  • gorsza jakość produktów i usług dostarczanych klientom,

  • niższa rentowność przedsiębiorstwa,

  • częstsze spóźnienia i nieusprawiedliwione absencje,

  • wzrost wskaźnika rotacji pracowników,

  • pogorszenie atmosfery w miejscu pracy (np. częstsze konflikty w zespole),

  • niechęć zatrudnionych do udziału w programach rozwojowych i ambitnych projektach,

  • ograniczenie potencjału innowacyjnego firmy,

  • trudności w realizacji celów organizacyjnych.

Motywacja pracowników i jej znaczenie w praktyce – podsumowanie

Na podstawie przedstawionych powyżej informacji wyraźnie widać, że wysoka motywacja pracowników jest kluczowym czynnikiem wpływającym na odnoszenie przez przedsiębiorstwa sukcesu biznesowego. W ogólnej mobilizacji zespołu tkwi ogromna siła i potencjał, którego zignorowane byłoby dużym błędem.

Nie dziwi więc fakt, że działy HR działające we współczesnych organizacjach coraz częściej decydują się na wdrożenie przemyślanej, starannie zaplanowanej i atrakcyjnej dla zatrudnionych polityki motywowania. Nie jest to jednorazowe wyzwanie, tylko wieloetapowa i rozłożona w czasie strategia.

W związku z tym, że pracodawcy doceniają znaczenie motywacji, konsekwentnie oddziałują oni na swoich podwładnych za pomocą różnych motywatorów, skrojonych na miarę indywidualnych potrzeb poszczególnych przedstawicieli kadry pracowniczej. Mogą to być zarówno bodźce materialne, jak i niematerialne. Wśród tych narzędzi najczęściej stawia się na: podwyżki i premie, okolicznościowe nagrody, awanse, kursy, elastyczny czas realizacji obowiązków służbowych, szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego, przyjazne środowisko pracy, czy też pochwały za dobre wyniki, pozwalające propagować pożądane postawy i wzorce zachowań. W efekcie możliwe jest zaspokajanie oczekiwań wszystkich pracowników, bez względu na ich wiek, płeć, styl życia, sytuację rodzinną, zajmowane stanowisko albo staż pracy.

Arkadiusz Kamiński
Arkadiusz Kamiński
HR Digital Transformation Director
Psycholog społeczny. Ekspert ds. budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, certyfikowany asesor (AC/DC) oraz HRBP. Wieloletni manager i dyrektor odpowiadający za procesy personalnie i cykl życia pracownika w organizacji. Od ponad 15 lat badacz organizacji i postaw pracowników, badacz UX. Realizował wiele badań i analiz z zakresu psychologii zachowań konsumenckich. Zwolennik doktryny Evidence Based oraz wykorzystywania narzędzi psychometrycznych w HR. Wykładowca SWPS (HR oparty na danych), obszar jego zainteresowań zawodowych skoncentrowany jest na nowych technologiach i ich zastosowaniu w funkcjonowaniu organizacji. Prowadzi projekty wykorzystujące People Analytics oraz duże zbiory danych Big Data w procesie Business Intelligence (BI). W Carrotspot Lab odpowiada za projekty badawcze, analizy i projektowanie rozwiązań wspierających biznes.