Dopłata ze środków ZFŚS do wypoczynku dzieci i młodzieży

Wakacyjne miesiące zbliżają się coraz większymi krokami, co cieszy zwłaszcza wszystkich uczniów, którzy pragną nareszcie odpocząć od obowiązków wynikających z uczęszczania do szkoły. W lecie, podobnie jak podczas ferii zimowych, rodzice często decydują się wysłać swoje pociechy na krótsze lub dłuższe wczasy. Wyjazdy wypoczynkowe są dla najmłodszych czasem przeznaczonym na relaks, zabawę, rozwój indywidualnych zainteresowań, umiejętności i zdolności oraz integrację z rówieśnikami. Wypoczynek dzieci i młodzieży może przybierać różne formy, w zależności od preferencji, pasji oraz predyspozycji.

Z artykułu dowiesz się:

 • Co warto wiedzieć o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • Co to jest dopłata do wypoczynku dzieci pracowników

 • Kto może otrzymać takie dofinansowanie

 • Jak ubiegać się o dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z ZFŚS

 • Dlaczego warto skorzystać z dofinansowania wypoczynku dzieci z ZFŚS

 • Dofinansowanie z ZFŚS na letni lub zimowy wypoczynek - zalety z punktu widzenia dzieci pracowników

 • Dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników z ZFŚS – jakie korzyści dla pracodawcy

 • Jakie ryzyko niesie za sobą dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • Jakie formy wypoczynku dzieci i młodzieży obejmuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Jakie są prawnopodatkowe aspekty dofinansowania wypoczynku dzieci z ZFŚS

 • Jak prowadzić ewidencje księgową wypłaty dofinansowania wypoczynku dzieci z ZFŚS

Jednak niekiedy ograniczone możliwości finansowe sprawiają, że pojawiają się trudności z zapewnieniem tego typu atrakcji najmłodszym członkom rodziny. Co można zrobić w takiej sytuacji? Gdzie szukać pomocy, gromadząc budżet wymagany na ten cel? Pracujący rodzice powinni zwrócić uwagę na możliwość skorzystania ze wsparcia materialnego oferowanego przez funkcjonujący w ich miejscu pracy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, czyli dopłatę do wypoczynku dzieci i młodzieży. Jakie działania musi krok po kroku podjąć pracownik, aby otrzymać pieniądze z tego źródła? Czy każdy zatrudniony może uzyskać charakteryzowane dofinansowanie? Już teraz zapoznaj się z najważniejszymi informacjami o dopłatach ze środków ZFŚS do wypoczynku dzieci i młodzieży, aby poszerzyć swoją wiedzę na ten temat, a potem wykorzystać ją w praktyce!

Co warto wiedzieć o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to środki finansowe pochodzące z corocznego odpisu podstawowego, gromadzone na osobnym koncie bankowym i administrowane przez pracodawcę, pozwalające mu prowadzić względem zatrudnionych szeroko rozumianą działalność socjalną. Pieniądze z ZFŚS, które nie zostaną wykorzystane w danym roku kalendarzowym, nie przepadają, tylko przechodzą na kolejny rok.

Obowiązek utworzenia ZFŚS mają pracodawcy, którzy według stanu na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Z kolei w przypadku, gdy w danym przedsiębiorstwie jest kadra pracownicza o mniejszej liczebności (20-49 osób) Fundusz jest fakultatywny i może powstać dopiero na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Dofinansowanie wypoczynku dzieci z ZFŚS jest przykładem świadczenia, jakie może być finansowane właśnie z tego źródła.

Co to jest dopłata do wypoczynku dzieci pracowników?

Dofinansowanie wypoczynku dzieci z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych to jedna z form realizacji celów, jakie stawia sobie ZFŚS. Tego typu dopłaty pomagają rodzicom o niskich dochodach w zorganizowaniu dzieciom i młodzieży wakacyjnego lub feryjnego wyjazdu. Taka dopłata ze środków pochodzących z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zazwyczaj pokrywa znaczną część kosztów związanych obozami, koloniami lub zimowiskiem, dlatego jest dla danej rodziny źródłem sporych oszczędności, ponieważ przyczynia się do obniżenia ceny wczasów dla dzieci.

Kto może otrzymać takie dofinansowanie?

W art. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zawierającym tak zwane definicje legalne można przeczytać, że osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS to pracownicy (również byli) i ich rodziny, emeryci i renciści, a także inne osoby, którym pracodawca przyznał takie prawo. Trzeba jednak mieć świadomość, że zgodnie z art. 8 przytoczonego wcześniej aktu prawnego przekazywanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnia się od indywidualnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Chodzi więc o równoczesne uwzględnianie tak zwanego kryterium socjalnego. W przypadku dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży dodatkowym ograniczeniem będzie to, że w grupie beneficjentów tego konkretnego świadczenia znajdą się tylko pracownicy będący rodzicami.

Jak ubiegać się o dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z ZFŚS?

Ubiegając się o dofinansowanie wypoczynku dzieci z ZFŚS, należy kierować się zapisami dotyczącymi gromadzenia i rozdzielania środków, zawartymi w wewnętrznie obowiązującym regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pracodawca uzgadnia treść tego dokumentu z zakładową organizacją związkową lub pracownikiem wybranym pośród załogi do reprezentowania jej interesów. W kontekście dopłat do wakacji i wczasów dla najmłodszych uszczegóławia się między innymi: wiek dzieci i młodzieży uprawniający do dofinansowania, wysokość dopłat, terminy (składania wniosku i jego rozpatrzenia oraz wydania decyzji), a także dokumenty, które trzeba przygotować oraz wszelkie inne istotne informacje. Następnie pracownik musi do odpowiedniej komórki w zakładzie pracy złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami i czekać na odpowiedź dotyczącą tego, czy uda mu się otrzymać dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z ZFŚS. Pozytywnie rozpatrzony dokument do podstawa do wypłaty pracownikowi określonej kwoty.

Dlaczego warto skorzystać z dofinansowania wypoczynku dzieci z ZFŚS?

Korzystanie z dopłat na wypoczynek dzieci i młodzieży z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych to rozwiązanie, które charakteryzuje się licznymi zaletami, zauważalnymi z punktu widzenia pracowników. Za sprawą takiego wsparcia finansowego rodzice nie muszą ponosić całkowitych kosztów związanych z wyjazdem pociechy na letnie wakacje lub zimowisko, co jest szczególnie istotne w przypadku rodzin, które mają trudną sytuację finansową. Dofinansowanie wypoczynku dzieci z ZFŚS stanowi dla nich ogromną pomoc, bo pozwala na efektywne zorganizowanie wczasów bez obciążania domowego budżetu nadprogramowymi wydatkami.

Dofinansowanie z ZFŚS na letni lub zimowy wypoczynek – zalety z punktu widzenia dzieci pracowników

Dopłata do wypoczynku dzieci i młodzieży z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych generuje równocześnie korzyści dostrzegalne z punktu widzenia samych uczestników takich wczasów. Takie świadczenie pomaga w zapewnieniu najmłodszym równych szans na rozwój, niezależnie od statusu materialnego ich rodzin oraz środowiska, w jakim dorastają. Letnisko albo zimowisko jest dla najmłodszych okazją do oderwania się od obowiązków szkolnych. Udział w zorganizowanym wyjeździe to doskonały sposób na kreatywne spędzenie przez uczniów czasu wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Plan wycieczek (program zajęć) jest zwykle zróżnicowany, urozmaicony i pod wieloma względami dostosowany do potrzeb oraz możliwości osób biorących w nich udział, co pozytywnie oddziałuje na atrakcyjność pobytu w dowolnej miejscowości turystycznej – czy to w górach, czy też nad morzem lub jeziorem, a nawet w każdej innej lokalizacji.

Wyjazd wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży ma zalety dostrzegalne na kilku płaszczyznach: pozwala odpocząć, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną, poszerza horyzonty, uczy samodzielności i odpowiedzialności, daje szansę na rozwój swojego hobby i odkrycie własnych talentów, a także sprzyja nabywaniu nowych umiejętności, budowaniu relacji oraz nawiązywaniu przyjaźni, które mogą przetrwać długie lata. To wszystko sprawia, że w opinii dzieci, jak i nastolatków wakacje, czy też ferie opłacone dzięki dopłatom do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą zostać uznane za udane, ponieważ pozwolą im zregenerować siły przed powrotem do szkoły i wygenerują doskonałe wspomnienia.

Dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników z ZFŚS – jakie korzyści dla pracodawcy?

Oferowanie zatrudnionym dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wypoczynku dzieci i młodzieży nie tylko pozwala pracodawcy wywiązać się z obowiązków związanych z prowadzeniem działalności socjalnej, ale również stawia go w dobrym świetle. Takie podejście pokazuje, że firma troszczy się o jakość życia pracowników, a nawet rozszerza swoją opiekę na bliskich zatrudnionych. W efekcie wzmacnia się relacje nie tylko z członkami zespołu, ale też ich rodzinami. To wszystko korzystnie wpływa na atmosferę w miejscu pracy, ponieważ zatrudnieni czują się docenieni, mają też poczucie, że ich potrzeby są brane pod uwagę, co wzmacnia ich zaangażowanie i lojalność, przekłada się też na większą motywację do utrzymania długoterminowego zatrudnienia na danym stanowisku.

Dotacje na wypoczynek dzieci z ZFŚS stanowi jeden z elementów programu, którego realizacja sprawia, że konsekwentnie budowany jest pozytywny wizerunek odpowiedzialnego pracodawcy, wyróżniający go na tle konkurencji w branży. Dodatkowo możliwe jest zmniejszenie absencji pracowników – jeśli ich pociechy mają zapewniony atrakcyjny i bezpieczny wypoczynek w czasie wakacji lub ferii, maleje prawdopodobieństwo, że rodzice będą musieli brać urlopy w celu sprawowania nad nimi opieki. Ciekawie prowadzona polityka socjalna to atut przyciągający kandydatów do pracy, którzy obok godziwego wynagrodzenia poszukują też benefitów.

Jakie ryzyko niesie za sobą dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Warto rozważyć nie tylko blaski, ale i cienie dofinansowania wypoczynku dzieci z ZFŚS. Jeden z mankamentów sprowadza się do tego, że skoro w tym przypadku beneficjentami opisywanego świadczenia są wyłącznie rodzice, to niekiedy głosy niezadowolenia mogą pojawić się po stronie osób, które nie posiadają dzieci. Aczkolwiek ta wada jest tylko pozorna, ponieważ bezdzietni pracownicy nadal mają możliwość ubiegania się o skorzystanie z innych usług składających się na działalność socjalną i świadczonych przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej oraz polegających na udzielaniu pomocy materialnej (rzeczowej lub finansowej), a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe. Katalog świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest naprawdę bogaty, a dofinansowanie wypoczynku dzieci z ZFŚS to tylko jeden z punktów na tej długiej liście. Dlatego na dobrą sprawę każdy uprawniony może znaleźć coś odpowiedniego dla siebie.

Jakie formy wypoczynku dzieci i młodzieży obejmuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

Feryjny lub odbywający się w czasie wakacji letnich wypoczynek dzieci i młodzieży wykorzystujący dopłaty z ZFŚS może przyjmować różną postać. Jednak zawsze ma to być wypoczynek zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, na przykład w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również taki połączony z nauką, pobytem na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, czy rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych.

Prawnopodatkowe aspekty dofinansowania wypoczynku dzieci z ZFŚS

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje kwestię prawnopodatkowych aspektów dofinansowania wypoczynku dzieci z ZFŚS. W art. 21 tego aktu prawnego wskazane jest, że wolne od podatku dochodowego są dopłaty do:

 • wypoczynku w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu,

 • wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie,

 • wypoczynku przeznaczonego dla małoletnich, czyli dzieci i młodzieży do lat 18.

Zwolnienie z podatku w całości zachodzi, gdy łącznie zostaną spełnione właśnie zaprezentowane powyżej warunki.

Metodę rozliczenia tych dopłat uzależnia się od tego, skąd pochodzą przekazywane środki finansowe. Jeśli źródłem dofinansowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, to w przeciwieństwie do sytuacji, w której świadczenia wypłaca się ze środków obrotowych firmy, zwolnienie obowiązuje niezależnie od wysokości dopłaty.

Ewidencja księgowa wypłaty dofinansowania wypoczynku dzieci z ZFŚS

W związku z formalnościami, których trzeba dopełnić w związku z otrzymaniem charakteryzowanego świadczenia pojawia się następujące pytanie: jak poprawnie księgować dofinansowanie do wypoczynku dzieci z ZFŚS? W księgach rachunkowych przyznana dopłata ma zostać zaksięgowana jako zmniejszenie stanu Funduszu i ujęta na koncie 85-0 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”. Wypłacona kwota dofinansowania do wypoczynku dzieci z ZFŚS musi być odnotowana w korespondencji z kontem rozrachunków z pracownikami.

Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – podsumowanie

Jedno jest pewne – obecnie zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży podczas letnich wakacji, czy zimowych ferii jest dość kosztownym przedsięwzięciem, na które nie każdego będzie stać. Chcesz, żeby syn lub córka mogli gdzieś wyjechać i przyjemnie oraz bezpiecznie spędzić czas wolny od lekcji, jednak w tym momencie jest to dla Ciebie zbyt duży wydatek? W takiej sytuacji wcale nie musisz załamywać rąk, nie ma też konieczności, aby Twoje pociechy całkowicie rezygnowały z wyjazdu. Istnieje sposób na to, żeby zapewnić najmłodszym pożądane warunki do odpoczynku, nie wydając przy tym za dużo pieniędzy, a więc optymalizując koszty.

Wystarczy, że nieco bliżej przyjrzysz się zagadnieniu, jakim jest dofinansowanie wypoczynku dzieci z ZFŚS, przewidziane dla pracowników będących rodzicami. W pierwszej kolejności wszystko sprowadza się do szczegółowego zapoznania się z treścią regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowanego i wprowadzonego w Twoim miejscu pracy. To dokument, w którym zawarte są obowiązujące wewnątrz konkretnej organizacji zasady, zalecenia oraz warunki dotyczące dystrybucji środków pochodzących z tego źródła wśród kadry pracowniczej. Wskazana jest tam również lista uprawnionych do otrzymania dopłat do wypoczynku dzieci i innych form wsparcia, tryb ubiegania się o świadczenia oraz rodzaje usług oferowanych przez pracodawcę w ramach działalności socjalnej, jaką realizuje on w przedsiębiorstwie względem zatrudnionych.

Przekonaj się, jak łatwo możesz usprawnić w każdym aspekcie funkcjonowanie ZFŚS w Twojej firmie.

Jeśli interesuje Cię automatyzacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w firmie oraz odzyskanie utraconego czasu na niekończące rozliczanie i monitorowanie ZFŚS - napisz do nas !

Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji.

Arkadiusz Kamiński
Arkadiusz Kamiński
HR Digital Transformation Director
Psycholog społeczny. Ekspert ds. budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, certyfikowany asesor (AC/DC) oraz HRBP. Wieloletni manager i dyrektor odpowiadający za procesy personalnie i cykl życia pracownika w organizacji. Od ponad 15 lat badacz organizacji i postaw pracowników. Realizował wiele badań i analiz z zakresu psychologii zachowań konsumenckich. Zwolennik doktryny Evidence Based oraz wykorzystywania narzędzi psychometrycznych w HR. Wykładowca SWPS (HR oparty na danych), obszar jego zainteresowań zawodowych skoncentrowany jest na nowych technologiach i ich zastosowaniu w funkcjonowaniu organizacji. Prowadzi projekty wykorzystujące People Analytics oraz duże zbiory danych Big Data w procesie Business Intelligence (BI). W Carrotspot Lab odpowiada za projekty badawcze, analizy i projektowanie rozwiązań wspierających biznes.