Budowanie kultury organizacyjnej z Carrotspot: narzędzia i strategie

Kultura organizacyjna ma ogromny wpływ na motywację pracowników, ich zaangażowanie, lojalność wobec firmy oraz efektywność działania. Dlatego też jest często przedmiotem badań i starań menedżerów o świadome jej kształtowanie w celu osiągnięcia strategicznych celów organizacji.

Silna oraz unikalna kultura organizacyjna stanowi fundament funkcjonowania zarówno mniejszych, jak i większych firm. Jej umiejętne kształtowanie wpływa na atmosferę w miejscu pracy, czy współpracę wewnętrzną, ale równocześnie oddziałuje na sposób postrzegania przedsiębiorstwa na zewnątrz, co ma ogromne znaczenie dla innowacyjności, wzrostu oraz długoterminowego sukcesu. W osiągnięciu wytyczonych celów biznesowych pomaga korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych narzędzi HR oraz skutecznych strategii budowania kultury organizacyjnej.

Jakie są strategie budowania kultury organizacyjnej?

Dobór strategii budowania kultury organizacyjnej to kwestia indywidualna. Decyzję w tej kwestii trzeba każdorazowo podejmować z uwzględnieniem specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa i kontekstu biznesowego, jednocześnie wsłuchując się w głos przedstawicieli kadry pracowniczej. Punkt wyjścia powinno zawsze stanowić zrozumienie i ocenienie obecnej kultury organizacyjnej, a także zidentyfikowanie jej mocnych stron oraz zdefiniowanie obszarów wymagających poprawy, aby umiejętnie zaplanować transformację.

Bez względu na przyjęte podejście, zawsze warto mieć świadomość, że efektywne tworzenie, a później wdrożenie kultury organizacyjnej wymaga ciągłego zaangażowania pracowników (zarówno nowo zatrudnionych, jak i tych z dłuższym stażem) oraz liderów na wszystkich poziomach, jak również gotowości do poświęcenia czasu i energii na nieustanne monitorowanie sytuacji, a także rozwijanie oraz pielęgnowanie tej kultury. To maraton, a nie sprint, dlatego konieczna jest wytrwałość i konsekwencja w działaniu, równomierne rozłożenie sił oraz uzbrojenie się w cierpliwość.

Narzędzia HR przydatne podczas budowania kultury organizacyjnej firmy

Inwestowanie w najlepsze, starannie wyselekcjonowane narzędzia HR, zwiększa szanse na zbudowanie kultury organizacyjnej, która rzeczywiście stanie się czynnikiem wyróżniającym konkretną firmę na tle konkurencji działającej w tej samej branży. Jednym z najważniejszych elementów omawianego procesu jest skupienie się na optymalizacji komunikacji wewnętrznej, aby była ona skuteczna, otwarta i transparentna. Pomoże w tym zwłaszcza dopasowanie odpowiednich kanałów komunikacji oraz udzielanie natychmiastowego feedbacku.

Wyruszając w podróż ku kształtowaniu jedynej w swoim rodzaju kultury organizacyjnej, należy zaopatrzyć się w niezbędne zasoby, takie jak narzędzia HR oraz strategie, dzięki czemu łatwiej będzie przemierzyć tę drogę, która niejednokrotnie może okazać się wyboista oraz pełna nieprzewidywalnych zakrętów, a przez to wymagająca ciągłego dostosowywania się.

Zaprezentowane powyżej rozwiązania trzeba więc traktować jako swego rodzaju kompas i mapę, które staną się wsparciem podczas podążania w kierunku zbudowania pozytywnej kultury organizacyjnej. Nie tylko ułatwią one orientację, ale też zachęcą do eksploracji nowych terenów. W takim środowisku nie ma miejsca na stagnację, ponieważ kulturę organizacyjną traktuje się wtedy jak żywy organizm, który ewoluuje wraz z rozwojem firmy, stanowiąc precyzyjną odpowiedź na aktualne trendy oraz potrzeby członków zespołu.

To czym jest kultura organizacyjna?

Kultura organizacyjna to złożony zestaw norm, wartości, przekonań, zachowań i praktyk, które kształtują sposób, w jaki ludzie w organizacji działają i współpracują ze sobą. Można to postrzegać jako „duch” lub „charakter” organizacji, który definiuje jej tożsamość i określa, w jaki sposób są podejmowane decyzje, jakie są cele, jakie są stosowane metody pracy, a także jakie są stosunki między pracownikami.

"Culture eats strategy for breakfast." Peter Drucker

To zdanie podkreśla, że ​​nawet najbardziej wyrafinowana strategia może zostać zniweczona przez nieodpowiednią kulturę organizacyjną. Wskazuje, że sukces organizacji nie zależy tylko od planów i strategii, ale także od sposobu, w jaki ludzie w organizacji pracują razem, podejmują decyzje i działają na co dzień. Jeśli kultura organizacyjna nie wspiera strategii i celów firmy, może stanowić główną przeszkodę dla realizacji tych celów.

Warto również dodać, że Drucker akcentował wagę przywództwa w kształtowaniu kultury organizacyjnej. Według niego, przywódcy muszą być świadomi znaczenia kultury organizacyjnej i aktywnie ją kształtować poprzez swoje działania, wartości i komunikację, aby wspierać realizację misji i celów organizacji.

Arkadiusz Kamiński
Arkadiusz Kaminski
HR Digital Transformation Director
Psycholog społeczny. Ekspert w zarządzaniu strategią HR i B+R, certyfikowany asesor (AC/DC) oraz HRBP. Doświadczony menedżer i dyrektor odpowiedzialny za procesy personalne i cykl życia pracownika w organizacjach. Przez ponad 15 lat zajmuje się badaniem dynamiki organizacyjnej i postaw pracowników. Przeprowadził liczne badania i analizy w dziedzinach psychologii zachowań konsumenckich, badań technologicznych i ich wpływu na ludzi, a także cyfrowych doświadczeń pracowników. Autor kilku artykułów na temat zarządzania ludźmi, przywództwa i digitalizacji HR. Orędownik Evidence Based oraz stosowania narzędzi psychometrycznych w HR. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS (HR oparty na danych, analityka HR), z zainteresowaniami zawodowymi skupionymi na nowych technologiach i ich zastosowaniu w funkcjonowaniu organizacji. Kieruje projektami wykorzystującymi People Analytics i BIG DATA w procesach Business Intelligence (BI). W Carrotspot Lab i LUX MED Benefity odpowiada za badania i rozwój, projekty badawcze, analizy oraz projektowanie rozwiązań wspierających działalność biznesową, w tym badania jakościowe, ilościowe oraz ewaluacyjne. Członek zespołu projektowego w projekcie "Human-Centric BI and AI Solution for Human Resource Management", gdzie opracował algorytmy umożliwiające przetwarzanie szerszego zakresu danych („miękkie” HR) oraz projektował i realizował badania ewaluacyjne dotyczące reakcji na koncepcję cyfrowego rozwiązania.